Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas
RSS ikonėlė Pagrindinio puslapio ikonėlė
 • Lenkų karikatūristas ir iliustratorius Marcin Bondarowicz

  Paskelbta kovo 6th, 2010 Šarūnas Be komentarų

  Lietuvos karikatūrų portalo svečias – lenkų karikatūristas ir iliustratorius Marcin Bondarowicz.

  Pasaulio karikatūros, karikatūristai

  Marcin Bondarowicz profesionalus lenkų karikatūristas ir iliustratorius.  Jis taip pat produktyviai dirba tapybos ir fotografijos srityse.

  Pasaulio karikatūros, karikatūristai -Marcin Bondarowicz

  Nuotraukoje: Marcin Bondarowicz (autoriaus nuotrauka).

  Marcin Bondarowicz gimė 1976 m. Starachovice (Starachowice) Lenkija.

  Dailininkas yra laisvai samdomas menininkas.  Jo darbai (karikatūros, iliustracijos) reguliariai spausdinami ir publikuojami keliuose internetiniuose tinklapiuose. Jis aktyviai bendradarbiauja su daugelio laikraščių ir žurnalų redakcijomis ne vien tik Lenkijos, bet ir užsienio. Jis yra daugelio pasaulio parodų prizininkas ir nugalėtojas.

  Marcin Bondarowicz

  Menininkas dirba ne tik tradicinėmis piešimo technikomis (aliejiniai, akriliniai dažai, pieštukai…), tačiau savo darbams sukurti pasitelkia ir šiuolaikines skaitmeninės grafikos technikos priemones (skaitmeninės manipuliacijos). Karikatūristui būdingas tapybiškas stilius, darbuose vyrauja  simbolių ir metaforų kalba.

  Nors galima būtų teigti, kad jo darbai labai individualūs ir autobiografiniai, tačiau jie tuo pačiu ir universalūs, nes savo metaforų ir simbolių kalba nupieštos karikatūros siunčia menininko susirūpinimo, perspėjimo žinią kiekvienam iš mūsų.

  Apačioje (po karikatūromis) skaitykite menininko mintis.

  Dėmesio! Visų čia publikuojamų lenkų karikatūristo karikatūrų autorinės teisės yra Marcin Bondarowicz nuosavybė!

  Marcin Bondarowicz

  Copyright © 2010 Marcin Bondarowicz

  pieš. Marcin Bondarowicz

  Marcin Bondarowicz

  Copyright © 2010 Marcin Bondarowicz

  pieš. Marcin Bondarowicz

  Marcin Bondarowicz

  Copyright © 2010 Marcin Bondarowicz

  pieš. Marcin Bondarowicz

  Marcin Bondarowicz

  Copyright © 2010 Marcin Bondarowicz

  pieš. Marcin Bondarowicz

  Marcin Bondarowicz

  Copyright © 2010 Marcin Bondarowicz

  pieš. Marcin Bondarowicz
  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Marcin Bondarowicz:

  [between the media and the mind]

  Cartoon Art is a worldwide phenomenon, bringing cultures together with a universal appeal. Cartoon Art has the special quality of immediacy that is apparent in both the medium and the message.

  I can’t give an exact date. It was a long process of observing, finding the right form of expression and a pictorial language of my own. The more serious you try to be, the more you run the risk of criticism. In that situation you’re a target. Nothing occurs in the abstract. With his penetrating gaze, the skilful drawer always finds interesting issues and portrays them in the most suited way to provoke a number of feelings. My goal is not to provoke laughter but to raise the level of awareness. In my work humour is not an end in itself but rather a way of drawing attention to the issue in an enticing way. An important element in my drawing is that they are autobiographical. I account for someone’s life, someone I know well.

  My works  seems to be saying something completely different from what the now free press are writing and the media are showing.  The shallowness and the infantile nature of the social information conveyed by the mass and electronic media are the subject of  my art.  My ilustrations refer to the tradition of the Polish school of poster art, a poster art which was philosophical, brief, economic to the verge of abstraction yet, at the same time, harbouring ambitions of a wider social resonance. There are symbolic pictures of an autobiographical and existential character. Autobiography became a shelter and a starting-point for my work. But it must be emphasised that the work of my pictures are far from apolitical; but it is not overtly propagandist. Their involvement was often expressed by the use of colour contrasts in patches of paint, symbol – by the interpretation of a sign, and by frequent references to the cultural context. The omnipresence of the mass media, and of advertising, brought about by the violent development of the free market has meant that they have taken possession of the visual capacity to create images. The creation of pictures or images stopped being the special preserve of artists and became something done by advertising executives. In today’s world – in an age when traditional patterns are threatened by globalisation, when value hierarchies are being blurred by the dominant liberal ideology and when the autonomy and individuality of the artistic message is being undermined by advertisements, billboards, spots and clips – the individual artist’s manual and craftsmanlike dexterity are in greater than ever demand for me. The painter’s image – “corporeality of Art” are the counterweight to the stereotype proposed by the media, the counterweight to the virtual reality of the electronic media.

  Marcin Bondarowicz:

  [między mediami a umysłem]

  Rysunek satyryczny to ogólnoświatowe zjawisko łączące kultury poprzez uniwersalne przesłanie.

  Ten rodzaj sztuki stanowi wyjątkową jakość  bezpośrednio poprzez samą formę jak również poprzez informacje jaką za sobą niesie.

  Nie ma wyraźnej daty, nie ma określonego zdarzenia. To stały proces oparty o ciężką pracę, obserwacje i poszukiwanie właściwej formy w budowaniu własnej metafory – opowiadania o tym co w życiu najważniejsze. Im bardziej staramy się być poważni  w tym co robimy i co wykonujemy – za każdym razem  wystawiamy się na śmieszność. Stajemy się wówczas świetnym celem dla karykaturzysty. Nic bowiem nie dzieje się w oderwaniu. Rysownik swym bystrym spojrzeniem wszędzie odnajdzie interesujący temat i w odpowiedniej formie przedstawi tak by wywołać określone emocje. Moim celem nie jest rozśmieszać odbiorcę lecz uwrażliwiać – uczulać. Humor nie jest celem samym w sobie lecz sposobem by w atrakcyjny sposób zwrócić uwagę na temat. I bardzo istotna kwestia, moje prace są w pełni autobiograficzne. Opowiadam więc o człowieku, którego udało mi się do tej pory poznać najlepiej.

  Moje prace zdają się mówić coś innego, niż piszą już w wolnej Polsce gazety i pokazują media. Spłycenie, infantylizacja społecznego przekazu przez masowe i elektroniczne środki jest tematem mojej twórczości. Moje ilustracje nawiązują do tradycji polskiej szkoły plakatu. Plakatu filozoficznego, skrótowego, oszczędnego aż do granic abstrakcji, a jednocześnie z ambicjami szerokiego społecznego oddziaływania. Są to symboliczne obrazy o charakterze biograficznym i egzystencjalnym. Biografia stawała się schronieniem i punktem wyjścia dla mojej twórczości. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że moje obrazy nie są niepolityczne [apolityczne]. Nie są jednak nachalnie propagandowe, sens ich zaangażowania zawiera się często w kontraście kolorystycznym plam, symbolu – interpretacji znaku, częstym odwoływaniu się do kontekstu kulturowego. Wszechobecność mediów i reklamy w związku z gwałtownym rozwojem wolnego rynku, spowodowały jak gdyby zawłaszczenie samej wizualności i obrazowania. Tworzenie obrazów przestało być domeną artystów, stało się produktem specjalistów od reklamy. Dziś – w dobie zagrożeń tradycyjnego wzorca kultury globalizmem, rozmyciem hierarchii wartości poprzez dominującą ideologię liberalną i podważeniem autonomii i specyfiki przekazu artystycznego na rzecz reklamy, billboardów, spotów i klipów – indywidualne świadectwo artysty, manualne i rzemieślnicze zyskują dla mnie jeszcze większe znaczenie. Gest malarza – “cielesność Sztuki” są dla mnie przeciwwagą dla stereotypu, jaki proponują media, przeciwwagą dla wirtualnej rzeczywistości elektronicznych mediów.

  Komentuoti