Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas
RSS ikonėlė Pagrindinio puslapio ikonėlė
 • „Humor Sapiens“ Įstatai

  Paskelbta spalio 7th, 2009 Šarūnas Be komentarų

  Nacionalinės  karikatūristų  asociacijos  „Humor Sapiens“
  Į S T A T A I
  1.  BENDROS  NUOSTATOS
  1.1.    Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“ (toliau – NKA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis narių karikatūristų, satyrikų ir humoristų, bei kitų humoristinių žanrų atlikėjų kūrybinę veiklą.
  1.2.    NKA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.
  1.3.    NKA turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.
  1.4.    NKA veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. NKA gali stoti į tarptautines organizacijas ir būti šių organizacijų narė, jeigu jų tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar Lietuvos Respublikos įstatymams.
  1.5.    NKA už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už NKA prievoles. NKA turtas ir lėšos naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi NKA nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.
  1.6.    NKA teisinė forma – asociacija.
  1.7.    NKA pavadinimas – Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“.
  1.8.    NKA buveinės adresas: P. Vileišio g.18, Vilnius, Lietuvos Respublika.
  1.9.    NKA veikla yra neterminuota, ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

  2.  NKA  TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI
  2.1.    Koordinuoti savo narių veiklą;
  2.2.    Jungti menininkus bendrai veiklai dėl karikatūros meno išsaugojimo, tęstinumo, plėtojimo ir populiarinimo;
  2.3.    Atstovauti asociacijos ir jos narių interesus valstybinės valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, forumuose ir juos ginti;
  2.4.    Teikti analitinius straipsnius karikatūros meno tematika Lietuvos žiniasklaidai;
  2.5.    Rinkti informaciją, konsultuoti savo narius įvairiais karikatūrų valdymo ir komercijos klausimais;
  2.6.    Organizuoti ir vykdyti leidybinę ir reklaminę veiklą;
  2.7.    Teikti rekomendacijas kultūrinės politikos formuotojams;
  2.8.    Skatinti visuomenę būti socialiai ir kultūriškai  aktyviais piliečiais
  2.9.    Skatinti ir ginti laisvą kūrybą, satyrinio ir humoristinio žanro sklaidą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, propaguoti NKA narių kūrybą Lietuvoje ir pasaulyje;
  2.10.    Rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius renginius, parodas, skelbti konkursus, siūlyti kandidatus valstybinėms bei kitokioms premijoms gauti, vykdyti įvairias kūrybines programas;
  2.11.    Padėti ginti NKA narių kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti NKA nariams;
  2.12.    Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų;
  2.13.    Bendradarbiauti su svetur gyvenančiais lietuvių bei užsienio dailininkais, rašytojais, Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo, gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis.
  2.14. Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
  (JŲ YRA PAKANKAMAI DAUG, TODĖL NEPATEIKIAMA ČIA).

  3.  NKA  TEISĖS  IR  PAREIGOS
  3.1.    Teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas bankuose.
  3.2.    Valdyti, naudoti NKA priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti.
  3.3.    Sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.
  3.4.    Naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
  3.5.    Teikti teisinę, moralinę ir socialinę pagalbą NKA nariams.
  3.6.    Gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, turėti paramos gavėjo statusą.
  3.7.    Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti.
  3.8.    Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas.
  3.9.    Atlikti meno kūrinių kokybės vertinimo bei kūrinių kainos nustatymo ekspertizes.
  3.10.    Įstatymų nustatyta tvarka steigti fondus, visuomenės informacijos priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius.
  3.11.    Jungtis į asociacijų sąjungas bei išstoti iš jų.
  3.12.    Įstatuose numatytiems tikslams pasiekti NKA turi teisę užsiimti ir kitokia veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems Įstatams.
  3.13.    NKA veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  4.  NKA  DRAUDŽIAMA
  4.1. Mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
  4.2. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginimą už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
  4.3. Suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
  4.4. Skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
  4.5. Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
  4.6. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
  4.7. Parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
  4.8. Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
  4.9. Atlikti kitus veiksmus, nurodytus Asociacijų įstatymo 16 straipsnyje.

  5.  NKA  TURTAS  IR  LĖŠOS
  5.1.    NKA lėšas sudaro:
  5.2.1.    Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų savanoriški įnašai, dovanotos, aukotos lėšos ir vertybės;
  5.2.2.    Narių stojamieji įnašai ir metiniai mokesčiai.
  5.2.3.    Rėmėjų įnašai, aukos ir palikimai.
  5.2.4.    Parama, gauta kūrinių sukūrimui bei sklaidai.
  5.2.5.    Valstybės ir savivaldybės perduotos lėšos.
  5.2.6.    Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.
  5.2.7.    Kitas teisėtai įgytas turtas ir lėšos.

  6.  NKA NARIAI,  NARIŲ  TEISĖS  IR  PAREIGOS,  NAUJŲ  NARIŲ  PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO  IR  PAŠALINIMO  IŠ  NKA  TVARKA
  6.1.    Asmenys, pageidaujantys tapti asociacijos nariais, NKA Tarybai pateikia prašymą ir mažiausiai dviejų Tikrųjų Asociacijos narių raštu išduotas rekomendacijas, kurios paliudija asmens, pageidaujančio tapti asociacijos nariu, nepriekaištingą reputaciją. NKA Taryba artimiausiame savo posėdyje svarsto klausimą dėl naujų narių priėmimo į NKA. NKA Tarybai pritarus ir asmeniui sumokėjus stojamąjį mokestį bei metinį narystės mokestį, toks asmuo tampa NKA nariu.
  6.2.    NKA nariais gali būti fiziniai asmenys, kurių darbinė veikla arba hobis yra piešimas, humoras ir satyra, taip pat ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai, pripažįstantys NKA Įstatus, mokantys nario mokestį ir vykdantys kitus nario įsipareigojimus.
  6.3.    Nariai gali būti tokie:
  6.3.1.    TIKRIEJI NARIAI: kiekvienas asmuo, kuris yra profesionalus dailininkas, menininkas, arba savamokslis dailininkas, kuriantis iliustracijas laikraščiams, žurnalams, spausdintai ar elektroninei žiniasklaidai ir kurį iškėlė ir paskyrė du TIKRIEJI NARIAI ir kuris NKA Tarybos manymu atitinka šiuolaikinius profesinius standartus, gali būti NKA tikruoju nariu. Kiekvienas toks asmuo, patvirtintas NKA Tarybos, gali tapti NKA TIKRUOJU NARIU sumokėjęs stojamąjį mokestį ir metinį narystės mokestį. Kiekvienas TIKRASIS narys turi teisę būti renkamu į NKA pirmininko pareigas ir NKA Tarybą, balsuoti kiekviename eiliniame ir neeiliniame visuotiniame narių susirinkime, balsuoti bet kokia kita NKA Tarybos nustatyta proga. Steigėjai, sumokėję steigimo mokestį, tampa tikraisiais nariais.
  6.3.2.    ASOCIJUOTI NARIAI: kiekvienas asmuo, kurį iškėlė ir paskyrė du TIKRIEJI NARIAI ir kuris yra patvirtintas NKA Tarybos, gali būti akceptuoti kaip NKA ASOCIJUOTI NARIAI, sumokėjus stojamąjį mokestį ir metinį narystės mokestį. ASOCIJUOTI NARIAI gali dalyvauti ir gali būti pranešėjais kiekviename visuotiniame narių susirinkime, bet NEGALI būti renkami į NKA pirmininko pareigas ir NKĄ Tarybą, NEGALI balsuoti visuotinime narių susirinkime ar bet kokia kita proga. Praėjus 2 metams nuo Asocijuoto nario narystės NKA pradžios, NKA Taryba turi svarstyti galimybę Asocijuotam nariui tapti Tikruoju nariu. Jei NKA Taryba priima teigiamą sprendimą, asocijuotas narys tampa Tikruoju nariu ir įgyja visas Tikrojo nario teises bei pareigas. NKA Tarybai priimamus neigiamą sprendimą, Asocijuotas narys toliau lieka Asocijuotu nariu ir turi visas Asocijuoto nario teises ir pareigas.
  6.3.3.    GARBĖS NARIAI paskirti visam gyvenimui: Garbės nario statusas gali būti suteiktas bet kuriam NKA nariui, kuris, NKA Tarybos manymu, pasitarnavo NKA išskirtiniu būdu. Narystės kategorija turi būti tokia, kuriai priklausė asmuo gaudamas nario visam gyvenimui statusą. Garbės narys metinio narystės mokesčio nemoka.
  6.3.4.    PIRMININKAS: kiekvienas Tikrasis narys gali būti paskirtas NKA PIRMININKU; NKA PIRMININKAS renkamas ir atšaukiamas NKA Tarybos sprendimu.
  6.4.    Už NKA įstatų nevykdymą, NKA etikos kodekso ir/ar stojant į narius prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, visuotinio narių susirinkimų sprendimų ir NKA Tarybos nutarimų nevykdymą, savalaikį nario mokesčio nesumokėjimą dvejus metus iš eilės, narys, NKA visuotinio narių susirinkimo nutarimu, gali būti pašalintas iš NKA.
  6.5.    NKA narys turi teisę:
  6.5.1.    Dalyvauti ir balsuoti NKA visuotiniame narių susirinkime NKA įstatų nustatyta tvarka;
  6.5.2.    Gauti informaciją apie NKA veiklą, Tarybos darbą ir jos nutarimus, teikti pasiūlymus, pareiškimus ir gauti atsakymus į juos. Dokumentų ir kitos informacijos apie NKA veiklą pateikimo nariams tvarka nustatoma Tarybos sprendimu atskirame dokumente;
  6.5.3.    Asmeniškai dalyvauti NKA Tarybos susirinkimuose, kai yra svarstoma jo kūryba ir veikla;
  6.5.4.    Remti NKA turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
  6.5.5.    Rekomenduoti naujus narius;
  6.5.6.    Naudotis NKA teikiamomis paslaugomis;
  6.5.7.    Teikti kūrinius NKA rengiamoms parodoms;
  6.5.8.    Naudotis NKA sukaupta informacija;
  6.5.9.    Rinkti ir būti išrinktam į NKA valdymo organus;
  6.5.10.    Bet kada išstoti iš NKA apie tai raštiškai pranešus Tarybai.
  6.6.    NKA nario pareigos:
  6.6.1.    Laikytis NKA Įstatų ir profesinės etikos;
  6.6.2.    Dalyvauti NKA veikloje;
  6.6.3. Mokėti stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį.
  6.7.    Iš NKA išstojama nariui pateikus pareiškimą NKA Tarybai. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į NKA, pateikęs prašymą NKA Tarybai.
  6.8.    Išstojusiam arba pašalintam NKA nariui įnašai negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas narys privalo atlyginti NKA visus įsiskolinimus.

  7.  NKA  VALDYMAS
  7.1. Aukščiausias NKA organas yra visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas yra NKA Taryba. Vienasmenis valdymo organas (vadovas) – NKA pirmininkas.

  8.  NKA  VISUOTINIS  NARIŲ  SUSIRINKIMAS
  8.1.    Priima sprendimus dėl NKA pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.
  8.2.    Priima, keičia ir papildo NKA Įstatus.
  8.3.    Nustato NKA narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką (ši tvarka yra nustatoma atskiru Visuotinio narių susirinkimo dokumentu);
  8.4.    Tvirtina sąrašą informacijos, kuri yra skelbiama viešai;
  8.5.    Tvirtina dokumentų ir kito informacijos apie Bendrijos veiklą pateikimo nariams tvarką;
  8.6.    Renka ir atšaukia NKA Tarybą;
  8.7.    Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta asociacijos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos;
  8.8. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kas ketverius metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 51 proc. Asociacijos narių arba NKA Taryba.
  8.9. Apie šaukiamą visuotinį Asociacijos narių susirinkimą NKA pirmininkas privalo pranešti kiekvienam nariui registruotu laišku arba NKA nario nurodytu elektroninio pašto adresu (nariui patvirtinus elektroninio laiško gavimą laikoma, kad narys informuotas) ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, nariai turi būti tokia pat tvarka informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai arba jų atstovai su tuo raštiškai sutinka.
  8.10. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šio straipsnio 8.1. ir 8.2. punktuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
  8.11. Jeigu visuotiniame Asociacijos narių susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja Asociacijos narių.
  8.12. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo protokolą turi pasirašyti susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir bent vienas susirinkimo įgaliotas narys.

  9.  NKA  TARYBA
  9.1.    Išklauso, vertina ir tvirtina NKA pirmininko metines ataskaitas.
  9.2.    Renka NKA Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją.
  9.3.    Tvirtina veiklos ataskaitą, priima ir tvirtina ateinančių metų veiklos programą;
  9.4.    Į pareigas skiria ir iš jų atšaukia NKA pirmininką.
  9.5.    Asociacijos veiklos laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų vadovauja NKA asociacijai.
  9.6.  Priima sprendimus dėl NKA garbės ar rėmėjo vardų suteikimo. NKA rėmėjo ar garbės vardas nesuteikia teisės į meno kūrėjo statusą, taip pat nesuteikia tokiam asmeniui NKA nario teisių.
  9.7.    Siūlo kandidatus dailės ir meno premijoms gauti.
  9.8.    NKA Tarybą sudaro 3 nariai, renkami iš NKA Tikrųjų narių. Iš jų Taryba renka Tarybos pirmininką. Tarybos posėdžiai šaukiami NKA Tarybos pirmininko arba 1/3 Tarybos narių reikalavimu ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.

  10.    NKA  PIRMININKAS
  10.1.    Renkamas 4 metų kadencijai NKA Taryboje. Pirmai kadencijai NKA pirmininkas renkamas steigiamajame susirinkime.
  10.2.    Atstovauja NKA narių interesams Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose bei sudarant sandorius.
  10.3.    Atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
  10.4.    Gavęs visuotinio Asociacijos narių susirinkimo pritarimą steigia NKA filialus ir atstovybes bei nutraukia jų veiklą. Tvirtina NKA atstovybių ir filialų nuostatus, skiria ir atleidžia iš pareigų jų vadovus.
  10.5.    Vadovauja NKA darbui. Rengia ir teikia Asociacijos narių susirinkimui ir Tarybai NKA veiklos metinę ataskaitą. NKA Tarybai įvertinus NKA veiklą neigiamai, Pirmininkas privalo atsistatydinti.
  10.6.    Pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus NKA vardu.
  10.7.    Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.
  10.8.    Tvarko NKA turtą ir finansus, NKA narių apskaitą ir veiklos dokumentus.
  10.9.    NKA Pirmininkui laikinai negalint vykdyti pareigų, jas eina pavaduotojas Tarybos paskirtas.

  11.  NKA  VEIKLOS  KONTROLĖ
  11.1.    NKA Pirmininkas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti NKA narių susirinkimui ir Tarybai kiekvienų praėjusių finansinių metų NKA veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. NKA veiklos ataskaitoje turi būti visa informacija, nurodyta Asociacijų įstatyme bei nustatyta NKA Susirinkimo.
  11.2.    Jei NKA pirmininkas sudaro sandorį su fiziniu asmeniu ar Lietuvoje ar užsienio valstybėje registruotu juridiniu asmeniu, kurio vertė didesnė nei 100.000,00 Lt (vienas šimtas tūkstančių litų, 00 ct.), prieš sudarant tokį sandorį turi būti gautas NKA Tarybos sutikimas.
  11.3.    NKA Susirinkimo sprendimu nepriklausomas auditorius gali atlikti finansinius-buhalterinius patikrinimus bei artimiausiame Susirinkime pranešti apie patikrinimo rezultatus.

  12.    NKA  REORGANIZAVIMAS  IR  LIKVIDAVIMAS
  12.1.    NKA veikla nutraukiama ar reorganizuojama LR įstatymų nustatyta tvarka Susirinkimo sprendimu, kai už tokį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 NKA narių, arba Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos valstybinės institucijos sprendimu.
  12.2.    Apie NKA likvidavimą, reorganizavimą ar pertvarkymą, pavadinimo keitimą, adreso pasikeitimą, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai informacija turi būti skelbiama viešai, ji skelbiama dienraštyje „Respublika“ ir NKA interneto svetainėje www.humorsapiens.lt.
  12.3.    Visus klausimus, susijusius su NKA veiklos pasibaigimu, sprendžia Susirinkimo išrinkta likvidacinė komisija, kurios narių skaičių nustato Susirinkimas.

  13.  PRANEŠIMŲ  IR  SKELBIMŲ  PASKELBIMO  TVARKA
  13.1. NKA organų sprendimai (nutarimai) bei kiti pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato NKA Pirmininkas.
  13.2. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti NKA narius, kreditorius ir kitus asmenis, pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku.
  13.3. Už tai, kad skelbimai ir pranešimai būtų paskelbti laiku, atsako Pirmininkas.

  14.  ĮSTATŲ  KEITIMO  TVARKA
  14.1. Įstatai keičiami NKA visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
  14.2. NKA visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo NKA Pirmininkas arba susirinkimo įgaliotas asmuo.
  14.3. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

  15.  BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS
  15.1. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

  Įstatai pasirašyti 2009 m. rugsėjo 18 d., Vilniuje,
  Steigėjų įgalioto asmens – steigėjo Šarūno Jakšto

  Komentuoti